ÁSZF

Értékesítési feltételek


Értékesítési feltételek ? Általános Szerzõdési Feltételek

Minden olyan megrendelésre, amely az interneten keresztül jutott el a Herz Hungária Kft.-hez (székhely: 2225 Üllõ; HRSZ. 3335. Cg.: 13-09-103157) (továbbiakban: HERZ), a jelen Általános Szerzõdési Feltételek vonatkoznak. Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerzõdés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelõ elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket.

Regisztráció

- A honlapunkon való regisztráció során Önnek biztosítania kell, hogy a kötelezõen kitöltendõ adatok a valóságnak megfeleljenek és hiánytalanok legyenek. - Címének vagy egyéb adatainak változásakor, kérjük, késedelem nélkül értesítse errõl a HERZ-et úgy, hogy a megfelelõ módosításokat elvégzi a személyes adatok oldalán.

A HERZ által alkalmazott Pay-U szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetés megkezdése elõtt az oldalunkon további regisztrációs felület kitöltése válik szükségessé. Kérjük, hogy az esetleges fizetési problémák elkerülése végett ellenõrizze adatai pontosságát. A HERZ nem vállal felelõsséget a hibás adatokból eredõ esetleges téves teljesítésekért.

Jelszó

- Amikor weboldalunkon regisztrálja magát, létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. - Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Önt teljes felelõsség terheli még akkor is, ha az az Ön tudtán kívül történik. - Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, errõl haladéktalanul értesítenie kell a HERZ-et.

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen rendelkezések kizárólag a Herz Hungária Kft. (a továbbiakban: ?HERZ?) részére átadott megrendelésekre vonatkoznak.

1.2 A HERZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor módosítsa vagy megváltoztassa.

2. Megrendelések

2.1 A megrendeléseket a következõ módon lehet feladni:

- Interneten: látogassa meg a www.herz-filament.com honlapunkat, válassza ki Magyarországot, majd kattintson a ?webshop? linkre


Azonnali vásárlással:

- Herz Hungária Kft.: 2225 Üllõ, Pest út 284 (hétköznapokon 08:00 ? 16:00)

2.3 A HERZ jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelõ korábbi számláit nem rendezte, vagy HERZ megítélése szerint a számlák határidõre történõ kiegyenlítése nem biztosított.

3. Szállítás

3.1 A HERZ kizárólag az Európai Únió területén vállal kiszállítást. HERZ a megrendelt termékeket Magyarországon a megrendelés kézhezvételét követõ 2 (külföldi pontra történõ kiszállítás esetén 3-5) munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban HERZ a fenti határidõn belül történõ kiszállításért nem vállal felelõsséget. A szállítási költség a vevõt terhelik, melynek mértéke a megrendelõ formulán kiszámítódik, és a vételárral együtt kerül kiszámlázásra.

3.2 A vevõ köteles gondoskodni az áru szabályszerû átvételérõl. Annak érdekében, hogy a csomag a vevõhöz a kért idõpontban megérkezzen, javasoljuk a munkahelyi cím megadását.

3.3Az árunak a vevõ illetve helyettes átvevõ részére történõ átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a vevõre száll át.

3.4 A HERZ igyekszik a termékeket a megrendelések határidõre történõ teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére elõfordulhat, hogy egyes árukból idõlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. A HERZ a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést késõbbi idõpontban teljesítse. Amennyiben a teljesítés határidõre történõ teljesítése akadályba ütközik, a HERZ munkanapokon és munkaidõben 8 órán belül értesíti a vevõt. Bankkártyás fizetés esetén, amennyiben a HERZ a szállítást a fizetést követõ 30 napon belül sem tudja teljesíteni, a vásárlás ellenértékét köteles a vevõ számlájára visszautalni.

3.5 Szállítási költségek (nettó) Magyarországon belül:

3 Kg alatt 1.653 Ft
10 Kg alatt 1.850 Ft
10 Kg felett 2.100 Ft

4. Szavatosság, az áru ellenõrzése

4.1 Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén a HERZ ? a vevõ választása szerint -vagy azonos értékû helyettesítõ terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 8 munkanapon belül visszatéríti.

4.2 Ha az átvett termék sérült vagy hiányos, akkor ezt a vevõ 7 napon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult HERZ felé jelezni. HERZ a panaszokat 2 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményérõl a vevõt értesíti. A fenti határidõ elteltét követõen reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevõ az árut az átvétellel egyidejûleg köteles megvizsgálni, és a kiszállított valamint a számlán feltüntetett termékek mennyiségét egyeztetni. Az átvétel során is észlelhetõ mennyiségi eltérésért a HERZ nem vállal felelõsséget. Mennyiségi hiány esetén Vevõ és a fuvarozó köteles jegyzõkönyvet felvenni, amelyet mindkét fél aláírásával hitelesít.

5. Termékek visszaküldése

5.1 A HERZ az áruk visszaküldését csak téves szállítás vagy a 4. pontnak megfelelõen jelzett és jogos reklamáció esetén fogadja el. A termékeket azok eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Az áru szabályszerû visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg a szállítási költségekkel együtt legkésõbb 30 napon belül a vevõ számláján jóváírásra kerül. Az áru visszaküldésének költségét a vevõnek kell megelõlegeznie. Jogszerû visszaküldés esetén a költségeket a HERZ utólag megtéríti.

6. Árak és számlázás

6.1 A www.herz-filament.com honlapon szereplõ árak egyes idõszakos akciók miatt nem egyeznek meg a telefonon vagy személyes találkozás során közölt árral. Minden www.herz-filament.com-on történõ rendelés esetén a feladásának napján hatályban lévõ árak lesznek érvényesek.

6.2 Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni.

6.3 A megrendeléshez tartozó számlát a szállítmányhoz csatoljuk.

7. Fizetés

7.1 A vevõ internetes rendelésleadás esetén a számla ellenértékét bankkártyával is jogosult kiegyenlíteni internetes vásárlás keretében a HERZ által alkalmazott Pay-U terminál igénybevételével. Az internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás (Pay-U szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételeit a 8. pont tartalmazza.

7.2 A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru a HERZ tulajdonában marad.

8. Pay-U szolgáltatás igénybevételének feltételei

8.1 A Pay-U szolgáltatás mind belföldrõl, mind külföldrõl elérhetõ.

8.2 Elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD

8.3 A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére forintban történik függetlenül attól, hogy a vételár más devizanemben is feltüntetésre került-e. Forinttól eltérõ devizaszámláról történõ fizetés esetén a bankkártyát kibocsátó bank által közzétett árfolyamon átkonvertált összeggel terheli meg a kártyabirtokos vevõ számláját.

8.4 A Pay-U rendszeren keresztül történõ fizetés esetén a vevõ bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevõ a fizetési szándékát az internetes felületen megerõsíti.

8.5 A vevõ a megrendelt termékek vételárát a Pay-U szolgáltatás igénybevétele során elektronikus úton, bankkártyával a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

8.6 Amennyiben a megrendelt termékek vételárát a vevõ bármely okból ? így különösen a bankszámlájára vonatkozó fizetési limit túllépése miatt zárolás, pénzhiány, stb. miatt - nem tudja megfizetni, a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlõdik a rendszerbõl.

8.7 Vevõ - az interneten keresztül történõ fizetés esetét ide nem értve - a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét nem jogosult visszakövetelni. A vevõ hibás, téves adatbevitelébõl, megrendelésének elírásából származó károkért a HERZ felelõsséget nem vállal, azonban a bejelentett reklamációt kivizsgálja és lehetõségeihez mérten kezeli.

8.8 Internetes fizetés esetén a fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

8.9 Amennyiben a vevõ a megrendelt termék vételárát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, köteles azt írásban jelezni a HERZ felé a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen. Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. HERZ a túlfizetés tényét a bejelentést követõ 3 munkanapon belül kivizsgálja, és amennyiben azt jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg vevõ bankszámláján történõ jóváírását. HERZ a vizsgálat eredményérõl a vevõt a tranzakció során megadott e-mail címen tájékoztatja.

Amennyiben a vevõ a megrendelt termék vételáránál kisebb összeg kifizetését kezdeményezte, a HERZ írásban (a tranzakció során megadott e-mail címen) értesíti a vevõt az észlelt különbözetrõl, a vételárhátralék nagyságáról, és a hiányzó összeg kiegyenlítésének lehetséges módjáról. Amennyiben a vételár hátralék kiegyenlítése 3 napon belül nem történik meg a vevõ részérõl, úgy HERZ jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni és köteles a már megfizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül a vevõ számláján jóváírni.

8.10 A vevõ a Pay-U szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a +36 (06) 29 522 400-as telefonszámon, illetve a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen tudja bejelenteni. A HERZ a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményérõl a bejelentés módjának megfelelõen tájékoztatja a vevõt. A HERZ a bejelentésekrõl és panaszokról nyilvántartást vezet. A HERZ a vevõ által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, felelõsségi körébe tartozó hibák kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

9. A gép és a szolgáltatások eladás utáni jótállása

9.1 A HERZ gép jótállására a gyártó ill. forgalmazó által a géphez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók, és a jótállást a megjelölt gyártó ill. forgalmazó nyújtja. A törvényben elõírt jótállási és szavatossági rendelkezésektõl a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

9.2 A HERZ munkatársai a géppel kapcsolatos valamennyi kérdésben szívesen adnak tájékoztatást a vevõknek.

10. Adatvédelem

10.1 A HERZ kizárólag az Ön elõzetes, kifejezett hozzájárulásával gyûjti, dolgozza fel, illetve továbbítja harmadik személyek felé az Ön személyes adatait. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy adatai a Herz Hungária Kft (HERZ) adatbázisába kerüljenek, és azokat - esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig a Herz Hungária Kft. marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Ön részére postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû kommunikációs eszköz, SMS útján reklámanyagot küldjünk. Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden esetben megfelelõ tájékoztatás birtokában történik.

10.2 Ön jogosult arra, hogy általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy kezelt adatai helyesbítését, törlését, valamint 10.1. pont szerinti hozzájárulását ingyenesen és korlátozás nélkül kérhesse a HERZ telephelyen H-2225 Üllõ, Pesti úti ip. ter. HRSZ.3335. címen, a +36 (06)-29-522-400 telefonszámon, valamint a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

10.3 A HERZ az internetes rendelésfelvétel és fizetés során birtokába jutott adatokat kizárólag a kártyabirtokos vevõ által jóváhagyott tranzakció végrehajtása céljából használja fel. A vevõ jelszavának harmadik személy általi jogosulatlan felhasználásából eredõ károkért a HERZ felelõsséget nem vállal. A bankkártyás fizetés a Pay-U szerverén történik, a HERZ a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adatokkal nem kerül kapcsolatba, azokat nem tárolja, ezért az esetlegesen jogosulatlan felhasználásból eredõ károkért felelõsséget nem vállal.

11. Hatályos jog

A jelen rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére ? értékhatártól függetlenül - kikötik a Pest megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.